Conditions d'utilisation

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HOMECHEFS 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities: 

Homechefs: Mareco Sweetcreations B.V., gevestigd aan de Laarakkerweg 14, 5061 JR Oisterwijk met KvK-nummer: 76100901; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; 

- Afnemer: elke contractspartij (zijnde Consument of Ondernemer) die tot Homechefs in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Homechefs gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Homechefs een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan; en 

- Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Homechefs. 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Homechefs gedane aanbiedingen/offertes en alle met Homechefs gesloten overeenkomsten (op afstand) en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met Afnemer. 

1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door 

Homechefs zijn bevestigd en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.  

1.4 Homechefs sluit de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer hierbij uitdrukkelijk uit. 

1.5 De Voorwaarden zijn Afnemer voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Homechefs ter hand gesteld (via elektronische weg) en zijn steeds te raadplegen via de website van Homechefs (www.homechefs.nl). De Voorwaarden zullen op verzoek van Afnemer tevens kosteloos worden toegezonden.   

1.6 Het plaatsen van een bestelling impliceert volledige en ongekwalificeerde aanvaarding van Afnemer voor deze Voorwaarden.  

1.7 Al hetgeen in de Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Homechefs wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Homechefs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.8 Homechefs is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

1.9 Waar in deze Voorwaarden over Afnemer wordt gesproken, wordt hiermee tevens een Consument bedoeld, tenzij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de Voorwaarden ten behoeve van een Consument. 

 
ARTIKEL 2. BESTELLEN EN BEVESTIGEN 

2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Homechefs zijn volledig en nauwkeurig omschreven en vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geledigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.  

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2.3 Indien de Afnemer het aanbod aanvaard, bevestigt Homchefs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Homechefs is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 

2.4 Homechefs behoudt zich het recht voor om elke bestelling af te wijzen wegens onvoldoende voorraad, onvolledige of onjuiste klantinformatie of om enig een andere (juridische) reden. Homechefs infomeert de Afnemer zo snel mogelijk nadat de Afnemer zijn bestelling heeft geplaatst.  

 

ARTIKEL 3. PRIJS 

3.1 De prijzen voor de producten worden op de website weergegeven in Euro’s (incl. btw), tenzij anders vermeld. 

3.2 De bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs zoals weergegeven op de website. De leveringstarieven zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en het volume van het pakket en worden in het bestelproces apart weergegeven. 

3.3 Homechefs is gerechtigd om de prijzen voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.  

3.4 Homechefs is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een (wettelijke) prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 

3.5 Kenntelijke fouten in de prijs, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Homechefs worden gecorrigeerd. 

 

ARTIKEL 4. BETALINGEN 

4.1 Afnemer dient online met een creditcard,Paypal of via ideal direct bij het plaatsen van de bestelling te betalen. De factuur voor de geplaatste bestelling wordt verzonden per e-mail en is ook beschikbaar in de sectie "Mijn account". 

4.2 Het bedrag dat van de rekening van de gebruikte bankkaart wordt afgeschreven, is afhankelijk van de prijs van de euro op de dag van de debet en eventuele wisselkoerskosten die worden geheven door de bank die de kaart uitgeeft.  
4.3  Indien schriftelijk overeengekomen kan een Afnemer  een bestelling plaatsen op factuurbasis. De koopprijs en eventuele bijkomende kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Afnemer aan Homechefs te zijn voldaan.  

4.4 Indien Afnemer niet binnen de betalingstermijn als bedoeld in artikel 4 lid 3 betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Homechefs verder toekomende rechten. 

4.5 In geval van (betalings)verzuim van Afnemer komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke 

incassokosten, die door Homechefs worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Afnemer te bewerkstelligen, ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met 

inbegrip van voornoemde rente door Afnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-. 

4.6 Alle betalingen moeten geschieden op een door Homechefs aan te wijzen bankrekeningnummer in 

Nederland. 

4.7 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en 

vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening 

betrekking heeft op een latere factuur. 

4.8 Verrekening en/of opschorting door Afnemer is niet toegestaan, tenzij de Afnemer een Consument betreft.  

4.9 Homechefs kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Homechefs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

ARTIKEL 5. RETOUR 

Afnemer heeft het recht de producten van Homechefs binnen 14 dagen retour te sturen, tenzij de houdbaarheidsdatum korter is dan 14 dagen of de producten zijn geopend in verband met de geldende hygiënische voorschriften. Afnemer kan zich in die gevallen niet beroepen op het herroepingsrecht en deze producten kunnen niet geretourneerd worden. 

 

ARTIKEL 6. LEVERING VAN PRODUCTEN 

6.1 De producten worden door Homechefs bereid en verpakt in een gesloten verpakking, bestand, geschikt voor de inhoud en eisen van het vervoer.  
6.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor een juiste en volledige vermelding van de naam en het adres van de ontvanger om levering onder normale omstandigheden mogelijk te maken. Homechefs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een retourlevering als gevolg van een adresfout of een onvermogen om op het aangegeven adres te leveren.  
6.3 Gelet op de aard van de producten worden bestellingen met een postbusadres niet aanvaard. 

6.4 Levertijden zijn afhankelijk van de vervoerderhet ontvangende land en de wijze van levering. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd, tenzij een specfiek tijdstip is overeengekomen. Een eventuele vertraging zal geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.  

6.5 Homechefs verbindt zich ertoe, na bevestiging van de bestelling, de bestelling te verwerken en te vervoeren naar de overeengekomen bestemming. Homechefs verzekert de producten naar de bezorglocatie, maar het is aan de ontvanger om het pakket te controleren in aanwezigheid van de bezorger. Elke afwijking tijdens de levering moet onverwijld worden gemeld op de leveringsbon. Zonder naleving van deze clausule kunnen geen restitutieprocedures worden gestart.  

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Afnemer. 

6.7 Als niet tijdig geleverd kan worden, brengt Homechefs de Afnemer daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien Homechefs dit niet doet, kan een Consument kosteloos afzien van de bestelling en de overeenkomst ontbinden. 
6.8 Bij afwezigheid van de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde die de producten in ontvangst kan nemen,, zal de vervoerder een bericht achterlaten waarin de Afnemer wordt aangegeven waar de producten zijn af te halenHomechefs kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verslechtering van de producten als gevolg van hun late terugtrekking uit de vervoerder. 

 

ARTIKEL 7. GEBRUIKSTERMIJN 

De T.H.T.-datum (optimale gebruikstermijn) van Homechefs haar producten wordt onder elke doos aangegeven. 

Wetende dat Homechefs haar dozen hebben een T.H.T.-datum hebben van ten minste 10 dagen tot 26 dagen maximaal voor ganaches en 47 dagen maximaal voor pralines.  

 

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 Alle door Homechefs geleverde zaken blijven eigendom van Homechefs, totdat Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen jegens Homechefs uit welke hoofde dan ook heeft voldaan. 

8.2 Zolang Afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Homechefs heeft voldaan dan wel Afnemer anderszins zijn verplichtingen jegens Homechefs niet nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat Afnemer zijn verplichting jegens Homechefs niet zal nakomen, is Homechefs gerechtigd de door haar geleverde zaken terug te nemen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking aan Homechefs en/of door haar aangewezen derden te verlenen.  

8.3 Afnemer is niet gerechtigd zaken die in eigendom aan Homechefs toebehoren in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven en/of op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven.  

8.4 Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden de door Homechefs geleverde zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden totdat alle openstaande vorderingen van Homechefs op Afnemer zijn voldaan. 

8.5 Homechefs behoudt zich uitdrukkelijk het recht van reclame voor. 
 
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID  

9.1 Homechefs sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die Afnemer leidt in geval van niet, niet tijdige c.q. niet correcte levering of enige andere niet-nakoming, waaronder gebreken aan de geleverde zaken, voor Homechefs, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Homechefs.  

9.2 Homechefs is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade van Afnemer,  waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst/inkomen, gevolgschade en/of schade door bedrijfsstagnatie. 

9.3 Indien Homechefs om welke reden dan ook krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door Afnemer dientengevolge geleden directe materiële schade tot een bedrag van maximaal haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende levering aan Afnemer, dan wel wanneer het geen of meerdere leveringen en/of meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen betreft, de factuurwaarde (exclusief BTW) van de laatste factuur. 

9.4 Dit artikel is niet van toepassing op Consumenten. 

 

ARTIKEL 10. OVERMACHT 

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

10.3  Voorzoveel Homechefs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Homechefs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk 

overeenkomst. 

10.4 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Afnemer niet meer van Homechefs kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: brand, waterschade, bedrijfsbezetting, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van het personeel, storingen in de levering van energie, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, pandemieën en alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van Homechefs ontstaan. 

 

ARTIKEL 11. GARANTIE/KLACHTEN 

11.1 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Afnemer dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor de uiterste houdbaarheidsdatum,  nadat hij het gebrek heeft ontdekt Homechefs daarvan in kennis te stellen. 

11.2 De klacht dient gemotiveerd en vergezeld van het bewijs van de geleden schade (brief van vervoer, foto van het ontvangen pakket, etc.) te worden gemeld. Dit kan via de post: Homechefs Laarakkerweg 14, 5061 JR Oisterwijk, Nederland of per e-mail via het formulier in de rubriek "Contact" of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 0031(0)135210645. 

11.2 Indien Homechefs de klacht gegrond acht, worden na overleg met Afnemer  de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het in Artikel 9 bepaalde aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Afnemer betaalde prijs over het product. 

 

ARTIKEL 12. DOORVERKOOP VERBODEN 

Het is Afnemer verboden om producten van Homechefs, die besteld worden via de website, door te verkopen. 

 

ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS 

13.1 Homechefs behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.  

13.2 Alle door Afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Homechefs gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder de Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Homechefs noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor (voornoemde) doeleinden noodzakelijk is. 

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN 

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Homechefs en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

14.2 Alle eventuele geschillen tussen Homechefs en Afnemer worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een wettelijke bepaling zich daartegen verzet. 

14.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in de Voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de Voorwaarden behouden blijft. 

14.4 Homechefs heeft te allen tijde het recht de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

14.5 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Afnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.